پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان 月繳
8,500 تومان 季繳
16,000 تومان 半年繳
30,000 تومان 年繳
56,000 تومان 二年繳
80,000 تومان 三年繳

立即購買
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان 月繳
11,500 تومان 季繳
22,000 تومان 半年繳
42,000 تومان 年繳
80,000 تومان 二年繳
115,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان 月繳
17,000 تومان 季繳
32,000 تومان 半年繳
60,000 تومان 年繳
112,000 تومان 二年繳 (免費網域)
160,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان 月繳
29,000 تومان 季繳
56,000 تومان 半年繳
108,000 تومان 年繳 (免費網域)
208,000 تومان 二年繳 (免費網域)
300,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان 月繳
43,000 تومان 季繳
82,000 تومان 半年繳 (免費網域)
156,000 تومان 年繳 (免費網域)
296,000 تومان 二年繳 (免費網域)
420,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان 月繳
58,000 تومان 季繳
112,000 تومان 半年繳 (免費網域)
216,000 تومان 年繳 (免費網域)
416,000 تومان 二年繳 (免費網域)
600,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان 月繳
82,000 تومان 季繳 (免費網域)
160,000 تومان 半年繳 (免費網域)
312,000 تومان 年繳 (免費網域)
608,000 تومان 二年繳 (免費網域)
870,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان 月繳
102,000 تومان 季繳 (免費網域)
198,000 تومان 半年繳 (免費網域)
384,000 تومان 年繳 (免費網域)
744,000 تومان 二年繳 (免費網域)
1,060,000 تومان 三年繳 (免費網域)

立即購買

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد