پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Mjesečno
8,500 تومان Kvartalno
16,000 تومان Polu-godišnje
30,000 تومان Godišnje
56,000 تومان Dvogodišnje
80,000 تومان Trogodišnje

Naruči
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Mjesečno
11,500 تومان Kvartalno
22,000 تومان Polu-godišnje
42,000 تومان Godišnje
80,000 تومان Dvogodišnje
115,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Mjesečno
17,000 تومان Kvartalno
32,000 تومان Polu-godišnje
60,000 تومان Godišnje
112,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
160,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Mjesečno
29,000 تومان Kvartalno
56,000 تومان Polu-godišnje
108,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
208,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
300,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mjesečno
43,000 تومان Kvartalno
82,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
156,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
296,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
420,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mjesečno
58,000 تومان Kvartalno
112,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
216,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
416,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
600,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Mjesečno
82,000 تومان Kvartalno (Besplatna domena)
160,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
312,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
608,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
870,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mjesečno
102,000 تومان Kvartalno (Besplatna domena)
198,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
384,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
744,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
1,060,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد