پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Měsíčně
8,500 تومان Čtvrtletně
16,000 تومان Pololetně
30,000 تومان Ročně
56,000 تومان Dvouletně
80,000 تومان Každe 3 roky

Objednat
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Měsíčně
11,500 تومان Čtvrtletně
22,000 تومان Pololetně
42,000 تومان Ročně
80,000 تومان Dvouletně
115,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Měsíčně
17,000 تومان Čtvrtletně
32,000 تومان Pololetně
60,000 تومان Ročně
112,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
160,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Měsíčně
29,000 تومان Čtvrtletně
56,000 تومان Pololetně
108,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
208,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
300,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Měsíčně
43,000 تومان Čtvrtletně
82,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
156,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
296,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
420,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Měsíčně
58,000 تومان Čtvrtletně
112,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
216,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
416,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
600,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Měsíčně
82,000 تومان Čtvrtletně (Doména zdarma)
160,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
312,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
608,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
870,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Měsíčně
102,000 تومان Čtvrtletně (Doména zdarma)
198,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
384,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
744,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
1,060,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد