پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Monthly
8,500 تومان Quarterly
16,000 تومان Semi-Annually
30,000 تومان Annually
56,000 تومان Biennially
80,000 تومان Triennially

Order Now
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Monthly
11,500 تومان Quarterly
22,000 تومان Semi-Annually
42,000 تومان Annually
80,000 تومان Biennially
115,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Monthly
17,000 تومان Quarterly
32,000 تومان Semi-Annually
60,000 تومان Annually
112,000 تومان Biennially (Free Domain)
160,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Monthly
29,000 تومان Quarterly
56,000 تومان Semi-Annually
108,000 تومان Annually (Free Domain)
208,000 تومان Biennially (Free Domain)
300,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Monthly
43,000 تومان Quarterly
82,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
156,000 تومان Annually (Free Domain)
296,000 تومان Biennially (Free Domain)
420,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Monthly
58,000 تومان Quarterly
112,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
216,000 تومان Annually (Free Domain)
416,000 تومان Biennially (Free Domain)
600,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Monthly
82,000 تومان Quarterly (Free Domain)
160,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
312,000 تومان Annually (Free Domain)
608,000 تومان Biennially (Free Domain)
870,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Monthly
102,000 تومان Quarterly (Free Domain)
198,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
384,000 تومان Annually (Free Domain)
744,000 تومان Biennially (Free Domain)
1,060,000 تومان Triennially (Free Domain)

Order Now

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد