پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان חודשי
8,500 تومان רבעוני
16,000 تومان חצי שנתי
30,000 تومان שנתי
56,000 تومان דו- שנתי
80,000 تومان מדי שלוש שנים

הזמינו עכשיו
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان חודשי
11,500 تومان רבעוני
22,000 تومان חצי שנתי
42,000 تومان שנתי
80,000 تومان דו- שנתי
115,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان חודשי
17,000 تومان רבעוני
32,000 تومان חצי שנתי
60,000 تومان שנתי
112,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
160,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان חודשי
29,000 تومان רבעוני
56,000 تومان חצי שנתי
108,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
208,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
300,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان חודשי
43,000 تومان רבעוני
82,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
156,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
296,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
420,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان חודשי
58,000 تومان רבעוני
112,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
216,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
416,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
600,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان חודשי
82,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
160,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
312,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
608,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
870,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان חודשי
102,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
198,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
384,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
744,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
1,060,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد