پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان חודשי
8,500 تومان רבעוני
16,000 تومان חצי שנתי
30,000 تومان שנתי

הזמינו עכשיו
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان חודשי
11,500 تومان רבעוני
22,000 تومان חצי שנתי
42,000 تومان שנתי

הזמינו עכשיו
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان חודשי
17,000 تومان רבעוני
32,000 تومان חצי שנתי
60,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان חודשי
26,000 تومان רבעוני
50,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
96,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان חודשי
35,000 تومان רבעוני
68,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
132,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان חודשי
52,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
100,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
192,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان חודשי
73,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
142,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
276,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
40,000 تومان חודשי
115,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
220,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
420,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد