پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Aylık
8,500 تومان 3 Aylık
16,000 تومان 6 Aylık
30,000 تومان Yıllık
56,000 تومان 2 Yıllık
80,000 تومان 3 Yıllık

Satın Al
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Aylık
11,500 تومان 3 Aylık
22,000 تومان 6 Aylık
42,000 تومان Yıllık
80,000 تومان 2 Yıllık
115,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Aylık
17,000 تومان 3 Aylık
32,000 تومان 6 Aylık
60,000 تومان Yıllık
112,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
160,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Aylık
29,000 تومان 3 Aylık
56,000 تومان 6 Aylık
108,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
208,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
300,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Aylık
43,000 تومان 3 Aylık
82,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
156,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
296,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
420,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Aylık
58,000 تومان 3 Aylık
112,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
216,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
416,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
600,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Aylık
82,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
160,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
312,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
608,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
870,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Aylık
102,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
198,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
384,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
744,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
1,060,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد