پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Měsíčně
14,500 تومان Čtvrtletně
28,000 تومان Pololetně
54,000 تومان Ročně
104,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
150,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Měsíčně
22,000 تومان Čtvrtletně
43,000 تومان Pololetně
84,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
164,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
240,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Měsíčně
35,000 تومان Čtvrtletně
68,000 تومان Pololetně
132,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
256,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
370,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Měsíčně
46,000 تومان Čtvrtletně
88,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
168,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
320,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
460,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Měsíčně
58,000 تومان Čtvrtletně
112,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
216,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
416,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
600,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Měsíčně
68,000 تومان Čtvrtletně
128,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
240,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
448,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
640,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Měsíčně
84,000 تومان Čtvrtletně (Doména zdarma)
156,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
288,000 تومان Ročně (Doména zdarma)
528,000 تومان Dvouletně (Doména zdarma)
780,000 تومان Každe 3 roky (Doména zdarma)

Objednat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد