پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان ماهانه
44,000 تومان سه ماهه
86,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
168,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
328,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
470,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ماهانه
58,000 تومان سه ماهه
112,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
216,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
416,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
610,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان ماهانه
73,000 تومان سه ماهه
142,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
276,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
536,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
780,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
190,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
360,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
680,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
940,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان ماهانه
144,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
276,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
528,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
1,008,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
1,400,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان ماهانه
220,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
430,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
840,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
1,640,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
2,250,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
294,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
576,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
1,128,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
2,208,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
3,150,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
397,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
778,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
1,524,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
2,984,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
4,200,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد