پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان شهري
44,000 تومان ربع سنوي
86,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
168,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
328,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
470,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان شهري
58,000 تومان ربع سنوي
112,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
216,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
416,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
610,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان شهري
73,000 تومان ربع سنوي
142,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
276,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
536,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
780,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان شهري
100,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
190,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
360,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
680,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
940,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان شهري
144,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
276,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
528,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
1,008,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
1,400,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان شهري
220,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
430,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
840,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
1,640,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
2,250,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان شهري (دومين مجاني)
294,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
576,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
1,128,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
2,208,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
3,150,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان شهري (دومين مجاني)
397,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
778,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
1,524,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
2,984,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
4,200,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد