پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Maandelijks
44,000 تومان Per kwartaal
86,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
168,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
328,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
470,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Maandelijks
58,000 تومان Per kwartaal
112,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
216,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
416,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
610,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Maandelijks
73,000 تومان Per kwartaal
142,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
276,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
536,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
780,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Maandelijks
100,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
190,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
360,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
680,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
940,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان Maandelijks
144,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
276,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
528,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
1,008,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
1,400,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان Maandelijks
220,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
430,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
840,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
1,640,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
2,250,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان Maandelijks (Gratis domein)
294,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
576,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
1,128,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
2,208,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
3,150,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان Maandelijks (Gratis domein)
397,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
778,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
1,524,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
2,984,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
4,200,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد