پلن 1 پربازدید
 • 500 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • 40 عدد کانکشن در لحظه
 • 100 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,000 تومان חודשי
20,000 تومان רבעוני
38,000 تومان חצי שנתי
72,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 2 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان חודשי
29,000 تومان רבעוני
56,000 تومان חצי שנתי
108,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 3 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,900 تومان חודשי
38,000 تومان רבעוני
74,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
144,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 4 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان חודשי
47,000 تومان רבעוני
92,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
180,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 5 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان חודשי
58,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
112,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
216,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 6 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان חודשי
80,000 تومان רבעוני (דומיין בחינם)
150,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
300,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد