پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mensile
44,000 تومان Trimestrale
86,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
168,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
328,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
470,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensile
58,000 تومان Trimestrale
112,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
216,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
416,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
610,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Mensile
73,000 تومان Trimestrale
142,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
276,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
536,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
780,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mensile
100,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
190,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
360,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
680,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
940,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان Mensile
144,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
276,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
528,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
1,008,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
1,400,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان Mensile
220,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
430,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
840,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
1,640,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
2,250,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان Mensile (Dominio gratuito)
294,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
576,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
1,128,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
2,208,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
3,150,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان Mensile (Dominio gratuito)
397,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
778,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
1,524,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
2,984,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
4,200,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد