پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Aylık
44,000 تومان 3 Aylık
86,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
168,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
328,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
470,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Aylık
58,000 تومان 3 Aylık
112,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
216,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
416,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
610,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Aylık
73,000 تومان 3 Aylık
142,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
276,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
536,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
780,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Aylık
100,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
190,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
360,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
680,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
940,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان Aylık
144,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
276,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
528,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
1,008,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
1,400,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان Aylık
220,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
430,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
840,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
1,640,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
2,250,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
294,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
576,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
1,128,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
2,208,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
3,150,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
397,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
778,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
1,524,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
2,984,000 تومان 2 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)
4,200,000 تومان 3 Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد