پلن 1 تجاری

5,000 تومان/ماهانه
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • ادان دامین 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 تجاری

7,500 تومان/ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • ادان دامین 2 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 تجاری

12,000 تومان/ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند 80 گیگابایت
 • ادان دامین 3 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 تجاری

20,000 تومان/ماهانه
 • فضا 4 گیگابایت
 • پهنای باند 120 گیگابایت
 • ادان دامین 5 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 تجاری

24,000 تومان/ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 150 گیگابایت
 • ادان دامین 6 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 7 تجاری

30,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • ادان دامین 7 عدد
 • سایر امکانات نامحدود