پلن 1 تجاری

شروع قیمت از

10,000 تومان/ماهانه
 • فضا 500 مگابایت SSD
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • ادان دامین 1 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 تجاری

شروع قیمت از

15,000 تومان/ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • ادان دامین 2 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 تجاری

شروع قیمت از

24,000 تومان/ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 80 گیگابایت
 • ادان دامین 3 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 تجاری

شروع قیمت از

40,000 تومان/ماهانه
 • فضا 4 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 120 گیگابایت
 • ادان دامین 5 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 تجاری

شروع قیمت از

48,000 تومان/ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 150 گیگابایت
 • ادان دامین 6 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 7 تجاری

شروع قیمت از

60,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • ادان دامین 7 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود