پلن 1 دانلود

شروع قیمت از

6,000 تومان/ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0

پلن 2 دانلود

شروع قیمت از

12,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0

پلن 3 دانلود

شروع قیمت از

22,000 تومان/ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0

پلن 4 دانلود

شروع قیمت از

32,000 تومان/ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0

پلن 5 دانلود

شروع قیمت از

58,000 تومان/ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0

پلن 6 دانلود

شروع قیمت از

100,000 تومان/ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • سابدامین نامحدود
 • اکانت ftp نامحدود
 • دیتابیس 0