پلن 1 پربازدید

15,000 تومان/ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 50 عدد
 • پردازش در لحظه 110 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 پربازدید

20,000 تومان/ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند 160 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 70 عدد
 • پردازش در لحظه 120 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 پربازدید

25,000 تومان/ماهانه
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 80 عدد
 • پردازش در لحظه 130 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 پربازدید

50,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 120 عدد
 • پردازش در لحظه 170 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 پربازدید

75,000 تومان/ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 120 عدد
 • پردازش در لحظه 170 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 7 پربازدید

100,000 تومان/ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 700 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 120 عدد
 • پردازش در لحظه 170 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 8 پربازدید

135,000 تومان/ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 120 عدد
 • پردازش در لحظه 170 عدد
 • سایر امکانات نامحدود