پلن 1 پربازدید

شروع قیمت از

50,000 تومان/ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 50 عدد
 • پردازش در لحظه 110 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 پربازدید

شروع قیمت از

70,000 تومان/ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 160 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 70 عدد
 • پردازش در لحظه 120 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 پربازدید

شروع قیمت از

80,000 تومان/ماهانه
 • فضا 3 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 80 عدد
 • پردازش در لحظه 130 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 پربازدید

شروع قیمت از

160,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 120 عدد
 • پردازش در لحظه 170 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 پربازدید

شروع قیمت از

200,000 تومان/ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 140 عدد
 • پردازش در لحظه 190 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 7 پربازدید

شروع قیمت از

240,000 تومان/ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 700 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 170 عدد
 • پردازش در لحظه 220 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 8 پربازدید

شروع قیمت از

300,000 تومان/ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • کانکشن در لحظه 200 عدد
 • پردازش در لحظه 250 عدد
 • سایر امکانات نامحدود