پلن 1 ویژه

شروع قیمت از

40,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 300 گیگابایت
 • ادان دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 ویژه

شروع قیمت از

60,000 تومان/ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • ادان دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 4 ویژه

شروع قیمت از

110,000 تومان/ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 700 گیگابایت
 • ادان دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 ویژه

شروع قیمت از

170,000 تومان/ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • ادان دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 ویژه

شروع قیمت از

305,000 تومان/ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2000 گیگابایت
 • ادان دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود