پلن 1 وردپرس

10,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 وردپرس

15,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 وردپرس

20,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 وردپرس

35,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود