پلن 1 وردپرس

شروع قیمت از

40,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 1 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 وردپرس

شروع قیمت از

60,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 2 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 وردپرس

شروع قیمت از

70,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 3 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 5 وردپرس

شروع قیمت از

140,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 6 وردپرس

شروع قیمت از

180,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 15 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 6 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 7 وردپرس

شروع قیمت از

220,000 تومان/ماهانه
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
 • پهنای باند نامحدود
 • ادان دامین 7 عدد
 • دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود